Fastlane gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden consumenten

De hieronder vermelde voorwaarden (hierna: “ Voorwaarden ”) zijn van toepassing op het gebruik van de Fastlane App. De Fastlane

App wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door Fastlane B.V., gevestigd aan de Achtergracht 17-19 1017 WL Amsterdam en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85534501 (hierna: “ Fastlane ”). Door het downloaden en/of installeren

en/of gebruiken van de App verklaar je als gebruiker van de Fastlane App (de “ Gebruiker ”) kennis te hebben genomen van deze

voorwaarden, ze te begrijpen en daaraan gebonden te zijn. Indien je de voorwaarden niet accepteert maak dan geen of niet langer

gebruik van Fastlane. De Voorwaarden kunnen worden gedownload en opgeslagen. Ze zijn tevens te raadplegen op de website van

Fastlane. Zie [www.fastlane.events/voorwaarden]. Neem voor meer informatie contact op met: [info@fastlane.events].

1. Wat is Fastlane

1.1

De Fastlane app is een softwareoplossing en daaraan gerelateerde diensten waaronder een mobiele applicatie met de

functionaliteit van een slimme portemonnee waarmee consumenten op een specifieke locatie of een evenement op afstand

bestellingen kunnen plaatsen bij, en automatisch betalingen kunnen verrichten aan, aanbieders die gebruikmaken van de

Fastlane diensten (“ Fastlane App” ) . De Fastlane App houdt je ook op de hoogte van de (status van de) bezorging of

ophaal instructies. Daarnaast is het met de Fastlane App onder meer ook mogelijk om toegangsbewijzen te downloaden

en te koppelen aan de slime wallet en deze te laten visualiseren, waarde in een toegangsbewijs om te zetten naar digitale

valuta in de wallet of digitale producten en digitale valuta over te dragen naar een andere gebruiker. Een geschikte

smartphone waarop Fastlane is geinstalleerd en het storten van een tegoed is voldoende om aan de slag te gaan op een

locatie of een evenement.

1.2

Via Fastlane kunnen (in de toekomst) ook andere of aanvullende functionaliteit en/of diensten worden aangeboden, zowel

door Fastlane als door derde aanbieders van producten en/of diensten. In dat geval zullen eventuele additionele of

specifieke voorwaarden door Fastlane aan deze voorwaarden worden toegevoegd en zal Fastlane je als gebruiker daarvan

op de hoogte brengen.

2. Downloaden, installeren en opwaarderen van tegoed

2.1

Voor het veilig geoorloofd gebruik van Fastlane dien je de Fastlane app te downloaden uit de App Store (iOS) of de Google

Play Store (Android) en te installeren op een smartphone. Nadat je de app hebt geactiveerd door in te loggen kan je de

slimme portemonnee opwaarderen met een tegoed. Hiervoor worden transactiekosten in rekening gebracht. Vanaf dat

moment kan je Fastlane gebruiken op of bij een beschikbare locatie of evenement.

2.2

Mocht je na het bezoek aan de locatie of het evenement nog tegoed over hebben dan kan je er zelf voor kiezen dat tegoed

weer terug te storten op jouw rekening. Eventuele transactiekosten worden in mindering gebracht op de overboeking.

2.3

Tijdens de activering of het gebruik van de Fastlane App wordt voor de optimale werking van de Fastlane App gevraagd

om toestemming voor:

2.3.1

het gebruik van de camera (voor AR (augmented reality) functionaliteit en om QR codes te kunnen scannen)

2.3.2

het gebruik van GPS informatie (om de locatie te bepalen);

2.3.3

het ontvangen van notificaties (om (status)informatie te kunnen sturen); en

2.3.4

het gebruik van Bluetooth (voor communicatie met het locale Fastlane netwerk en/of andere gebruikers).

Op veel smartphones kan je de hierboven bedoelde toestemmingen te allen tijde via de instellingen aanpassen. Voor

bepaalde types smartphones kan het echter nodig zijn om de Fastlane App opnieuw te installeren om alsnog

toestemming te geven voor een instelling die je in eerste instantie geweigerd hebt. Het spreekt voor zich dat door het

weigeren van toestemming je mogelijk niet gebruik kunt maken van aan de geweigerde instelling gekoppelde

functionaliteit.

3. Het gebruik van de Fastlane App

3.1

De Fastlane App wordt “as is” beschikbaar gesteld aan de gebruiker. Fastlane zal zich inspannen om de beschikbaarheid,

beveiliging en werking van de Fastlane App en diensten zoveel mogelijk te waarborgen maar verstrekt geen garantie dat

de Fastlane App: (i) voldoet aan de eisen van de Gebruiker; en/of (ii) vrij van gebreken of virussen is; en/of (iii) ongestoord

beschikbaar is; en/of (iv) voldoende beveiligd is; en/of (iv) door Fastlane, aanbieder of andere derden in de Fastlane App

vermelde informatie juist en/of volledig is. Het installeren en gebruiken van de Fastlane App is geheel voor eigen rekening

en risico van de Gebruiker.

3.2

Het gebruik van de Fastlane Appis strikt persoonlijk. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele

schade als gevolg van onbevoegd of ongeoorloofd gebruik van de Fastlane app via de smartphone van de Gebruiker.

3.3

De Gebruiker dient de Fastlane App uitsluitend te gebruiken voor niet commerciële privédoeleinden en altijd in

overeenstemming met deze Voorwaarden, toepasselijke wet en regelgeving en op een wijze waardoor de integriteit,

veiligheid, beschikbaarheid en/of reputatie van Fastlane en/of de diensten van derden waar Fastlane gebruikt van maakt

niet nadelig wordt aangetast of beschadigd.

3.4

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Fastlane App te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten of anderszins het

gebruik en het functioneren van de Fastlane App te belemmeren.

3.5

Fastlane is en blijft te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht de Fastlane App aan te passen, wijzigingen door te

voeren, beperkingen of uitbreidingen in het gebruik aan te brengen en/of gebruiker de toegang tot de Fastlane App geheel

of gedeeltelijk te ontzeggen.

4. Transacties

4.1

Gebruikers van de Fastlane App dienen ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of (indien de Gebruiker minderjarig

is) toestemming van een ouder of voogd hebben gekregen voor het aangaan van rechtshandelingen voor zover wettelijke

vereist.

4.2

Betalingen door Gebruiker middels de Fastlane App verlopen via Molllie Payment (“ Mollie ”). Op het gebruik van de

diensten van Mollie zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing. Fastlane faciliteert enkel het plaatsen van

een bestelling bij en betaling aan de aanbieder van producten en/of diensten. Door het plaatsen van een bestelling en/of

betaling komt enkel een (koop)overeenkomst tot stand tussen Gebruiker en de betreffende aanbieder. Fastlane is geen

partij bij die overeenkomst en niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waaronder maar niet beperkt

tot de correcte en tijdige uitvoering en levering van de bestelling. Bij geschillen tussen de Gebruiker en de betreffende

aanbieder dient de Gebruiker zich rechtstreeks te wenden tot de aanbieder. Fastlane is niet aansprakelijk voor eventuele

schade van de Gebruiker veroorzaakt door het doen of nalaten van een aanbieder van producten en diensten jegens de

Gebruiker.

5. Kosten voor het gebruik van de Fastlane App

5.1

Voor de installatie van de Fastlane App worden door Fastlane geen kosten aan de Gebruiker in rekening gebracht. Voor

het opwaarderen van tegoed kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht. Het is aan de betreffende aanbieder

van producten en diensten op een locatie of bij een evenement om de door Fastlane in rekening gebrachte transactiekosten

zelf te betalen of door te rekenen aan de Gebruiker.

5.2

Indien de Gebruiker overgebleven tegoeden in de digitale portemonnee in de Fastlane App wenst terug te storten op de

rekening waarmee de opwaardering is gedaan dan kan hiervoor een vergoeding aan de Gebruiker in rekening worden

gebracht. Deze vergoeding wordt ingehouden op het over te maken bedrag.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Fastlane alle aansprakelijk uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of

verband houdt met (i) het installeren en/of gebruiken van de Fastlane App waaronder mede begrepen de onmogelijkheid

om de Fastlane App te installeren en/of te gebruiken; en/of (ii) de uitvoering van de (koop)overeenkomst tussen de

Gebruiker en de betreffende aanbieder; en/of (iii) de afhandeling van transacties in de Fastlane App; en/of (iii) het doen en

nalaten van door Fastlane ingeschakelde derden. Onder indirecte schade wordt onder andere maar niet uitsluitend

verstaan gevolgschade, reputatieschade, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, systeem/computerstoringen, verlies

en/of verminking van data, gederfde winst en omzet, verlies van klanten, verminderde goodwill en gemiste besparingen.

De beperking van aansprakelijkheid zoals hiervoor bedoeld is niet van toepassing voor zover de schade het gevolg is van

bewuste roekeloosheid of opzet van de leidinggevenden van Fastlane.

7. Beëindiging van het gebruik de Fastlane App

7.1

De Gebruiker kan de overeenkomst met Fastlane te allen tijde beëindigen door de Fastlane App van zijn of haar mobiele

telefoon te verwijderen.

7.2

Bij beëindiging van de overeenkomst met Fastlane vindt geen automatische terugstorting van in de digitale portemonnee

in de Fastlane App resterende tegoeden plaats. Eventuele resterende tegoeden dienen voordat de Fastlane App van het

apparaat wordt verwijderd door de gebruiker naar diens rekening te worden overgemaakt met inachtneming van hetgeen

bepaald in artikel 5.2 hierboven.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1

Alle rechten van intellectuele eigendom die waar ook ter wereld bestaan (en met inbegrip van soortgelijke rechten) die

betrekking hebben op de Fastlane App waaronder maar niet beperkt tot de auteursrechten op de (software van de) Fastlane

App alsmede alle teksten, afbeeldingen en andere content in de Fastlane App berusten en blijven exclusief berusten bij

Fastlane of diens licentiegevers.

8.2

Fastlane verleent de gebruiker hierbij een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet exclusief, niet-overdraagbaar recht, zonder

het recht om sublicenties te verschaffen, om de Fastlane App en de daarin opgenomen content voor eigen gebruik te

gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Fastlane en Gebruiker

eindigt voornoemde beperkte licentie van rechtswege op de datum van beëindiging zonder dat daar enige kennisgeving

voor vereist is.

8.3

De Gebruiker zal zich onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van

Fastlane, diens licentiegevers of andere derden, dan wel deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt. Het is de Gebruiker

niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fastlane, (delen van) de Fastlane App en/of de

daarin vervatte content te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.

9. Verwerking van persoonsgegevens

9.1

Door het installeren, activeren of anderszins gebruiken van de Fastlane App geeft de Gebruiker aan Fastlane toestemming

tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Fastlane zie www.fastlane.events/privacy

10. Wijzigen van Voorwaarden en de Fastlane App

10.1

Fastlane behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden

en/of de Fastlane App (waaronder maar niet beperkt tot updates of upgrades). Wijzigingen van de Voorwaarden en/of de

Fastlane App worden door Fastlane kenbaar gemaakt aan de Gebruiker in de Fastlane App. Het gebruik van Fastlane App

na de datum van inwerkingtreding van de eventuele gewijzigde Voorwaarden of eventuele wijzigingen in de Fastlane App

zal gelden als acceptatie van die wijzigingen door de Gebruiker. Gebruiker dient altijd de laatste versie van de beschikbare

Fastlane App te gebruiken. Fastlane is niet gehouden tot het ondersteunen van oude versies en staat niet in voor de

werking en beschikbaarheid daarvan.

10.2

Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn of worden blijven de overige

afdwingbare bepalingen onverminderd van kracht tussen partijen en zullen partijen de nietige of niet-afdwingbare

bepaling(en) vervangen door (een) afdwingbare bepaling(en) die een zoveel mogelijk gelijkende juridische en commerciële

werking heeft of hebben als de intentie die partijen hadden ten aanzien van de nietig of niet-afdwingbaar bevonden

bepaling(en).

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden

beslecht zullen [ worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland ] of [ exclusief worden voorgelegd aan de

rechtbank te Amsterdam ].

11.2

Het is Fastlane toegestaan om diens rechten en verplichtingen onder de Voorwaarden en/of overeenkomsten met de

gebruiker over te dragen aan een aan Fastlane gelieerde onderneming. Fastlane zal de gebruiker in voorkomend geval

waar mogelijk in kennis stellen.

Privacyverklaring Fastlane

Laatst gewijzigd op 13.9.22

Inleiding

In het kader van onze bedrijfsvoering en jouw gebruik van onze diensten en onze app verwerken wij verschillende gegevens. Jouw privacy is

belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, wat het doel is van de verwerking en wat jouw rechten

zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie kan je terecht bij de door Fastlane aangestelde Functionaris

Gegevensbescherming: Mark Leene (DPO@fastlane.events).

Wie is Fastlane?

Met Fastlane bedoelen wij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fastlane B.V. kantoorhoudende te Achtergracht 17-19 1017

WL Amsterdam ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72496878. Voor zover Fastlane jouw persoonsgegevens verwerkt is

Fastlane de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke.

Voor welke doeleinden gebruikt Fastlane jouw gegevens?

In het overzicht hieronder is per gegevensstroom aangegeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, wat de juridische

grondslag voor de verwerking is en tenslotte hoe lang de gegevens door ons worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doel: financiële administratie

Gegevens: bedrijfsnaam (waar van toepassing), factuuradres, bank gegevens.

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: 7 jaar

Doel: facturatie

Gegevens: bedrijfsnaam (waar van toepassing), factuuradres, bank gegevens.

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: 7 jaar

Doel: beheer van bestellingen door gebruikers

Gegevens: e-mailadres, telefoonnummer, account/klantnummer, bestellingsnummer,

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: tot 36 maanden na de laatste bestelling

Doel: beheer van ticket informatie van bezoekers

Gegevens: e-mailadres, barcode, bijproducten, bedrag van aankoop,

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: tot 36 maanden na de laatste ticketkoppeling

Doel: klachtenafhandeling

Gegevens: e-mailadres, telefoonnummer, accountnummer, bestellingsnummer, klachten informatie,

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: tot 36 maanden na de laatste klacht

Doel: verlenen van de dienst

Gegevens: adresgegevens, e-mailadres, technische apparaat gegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn de dienst te leveren en

gegevens die tijdens het leveren van de dienst worden gegenereerd.

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: CRM

Gegevens: naam, e-mailadres, social media account, telefoonnummer, profielfoto

Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: sollicitaties

Gegevens: NAW gegevens, e-mail adres, social media account, telefoonnummer, profielfoto.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: 3 jaar

Doel: direct marketing

Gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, click gedrag, online gedrag, interesse in producten, social media account,

gebruikersID, bestellingsverleden

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: affiliate marketing

Gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, click gedrag, online gedrag, interesse in producten, social media account,

gebruikersID, bestellingsverleden

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: nieuwsbrief

Gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, click gedrag, online gedrag, interesse in producten, social media account,

gebruikersID, bestellingsverleden

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: retargeting

Gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, click gedrag, online gedrag, interesse in producten, social media account,

gebruikersID, bestellingsverleden

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: social media marketing

Gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, click gedrag, online gedrag, interesse in producten, social media account,

gebruikersID, bestellingsverleden

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: behavioural targeting

Gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, click gedrag, online gedrag, interesse in producten, social media account,

gebruikersID, bestellingsverleden

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: loyalty programma

Gegevens: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, click gedrag, online gedrag, interesse in producten, social media account,

gebruikersID, bestellingsverleden

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: website analyse

Gegevens: online gedrag, locatie

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de website

Doel: A/B testen

Gegevens: online gedrag, locatie

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: account

Gegevens: naam, e-mail adres, gebruikersnaam, wachtwoord, gebruikersID, inhoud berichten

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: tot 36 maanden na de laatste inlogpoging

Doel: chat functionaliteit

Gegevens: naam, e-mail adres, gebruikersnaam, wachtwoord, gebruikersID, inhoud berichten, device UUID, geaccepteerde aanbiedingen,

telefoonnummer, antwoorden op gezondheidschecks

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Beveiliging en fraude preventie

Doel: ID verificatie

Gegevens: afbeeldingen, telefoonnummer, wachtwoord, financiële gegevens, uitgaven, transacties, IBAN nummer, NAW gegevens

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: 7 jaar

Doel: beveiliging van data

Gegevens: afbeeldingen, telefoonnummer, wachtwoord, financiële gegevens, uitgaven, transacties met Fastlane, transacties met bezoekers,

IBAN nummer, NAW gegevens

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: 7 jaar

Doel: credit check

Gegevens: afbeeldingen, telefoonnummer, wachtwoord, financiële gegevens, uitgaven, transacties, IBAN nummer, NAW gegevens

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: 7 jaar

R&D

Doel: marktonderzoek

Gegevens: gewoonten, lifestyle, sociale contacten, vastgoed, reisgedrag, surfgedrag, huisadres, e-mail adres, telefoonnummer, antwoorden op

gezondheidschecks, gedragsinformatie.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Doel: wetenschappelijk onderzoek

Gegevens: gewoonten, lifestyle, sociale contacten, vastgoed, reisgedrag, surfgedrag, huisadres, e-mail adres, telefoonnummer, antwoorden op

gezondheidschecks, gedragsinformatie.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 36 maanden na het laatste gebruik van de Fastlane App

Hoe komt Fastlane aan jouw persoonsgegevens?

Fastlane heeft jouw gegevens in bezit omdat jij die aan Fastlane hebt verstrekt.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming geeft jou als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot (de verwerking van) jouw

persoonsgegevens.

Recht op inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en wijzigen in je account. Als je inzage wilt in de persoonsgegevens die Fastlane heeft

vastgelegd kan je daartoe een verzoek tot inzage indienen.

Gegevens wijzigen

Voor persoonsgegevens die je niet zelf in jouw account kan wijzigen kan je via een verzoek aan Fastlane verzoeken de gegevens te wijzigen,

verbeteren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fastlane te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als de grondslag van een verwerking “gerechtvaardigd belang” is heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Data portabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van Fastlane te krijgen. Fastlane zal die gegevens op verzoek in een gangbaar formaat

beschikbaar maken zodat je jouw gegevens evt. mee kan nemen naar een andere dienstverlener.

Toestemming intrekken

Als een gegevensverwerking plaatsvindt op grond van jouw toestemming heb je het recht om die toestemming in te trekken. Vanaf dat moment

zal Fastlane de betreffende gegevens niet (meer) verwerken. Mogelijk kunnen bepaalde diensten dan ook niet meer worden verleend. Het

intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Reactie van Fastlane

Verzoeken kunnen worden verstuurd naar DPO@fastlane.events. Verzoeken zullen zo snel mogelijk worden ingewilligd en niet later dan een (1)

maand na de datum waarop Fastlane het verzoek heeft ontvangen. Indien jouw verzoek wordt afgewezen zal Fastlane in het antwoord aangeven

wat de reden daarvoor is.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan daarnaast ook zo zijn dat Fastlane verplicht is jouw gegevens aan een derde

te verstrekken bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij

passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Privacy Shield of het sluiten van de standaardbepalingen die

door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Mocht dat niet mogelijk zijn dan vragen wij jou om toestemming. Die toestemming kan je altijd

intrekken.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie de bij het bezoek van de website van Fastlane aan je browser worden gestuurd en vervolgens op de

harde schijf of in het geheugen van je apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Fastlane worden geplaatst, kunnen jouw

apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine

stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen of klachten

Voor vragen over deze Privacyverklaring of de wijze waarop Fastlane jouw gegevens gebruikt kan je een e-mail sturen naar

DPO@fastlane.events. Als je klachten hebt over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt stuur dan svp een e-mail naar

dpo@fastlane.events. Je hebt ook het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.